عکسی از سیاه چاله‌ای که یک ستاره را می‌بلعد!

بلعیده شدن ستاره توسط سیاه چاله

ستاره‌‌شناسان یک سیاهچاله بزرگ که 3.9 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد را مشاهده کرده‌اند. این گروه اروپایی با استفاده شبکه تلسکوپ‌های VLBI (یک دستگاه تداخل سنجی امواج) توانسته‌اند این سیاه‌چاله را که وسعتی به‌اندازه زمین دارد را با وضوحی بیشتر مشاهده کنند.

توسط یک سری تلسکوپ‌های شبکه‌ای  تشخیص اجرام و ستاره‌های آسمانی در فواصل طولانی باکیفیت بهتری انجام می‌شود. این شبکه‌ی تلسکوپ‌ها هرکدام اندازه و ابعاد خاص خود رادارند و با دقت بسیار با یکدیگر کار می‌کنند. گرچه تلسکوپ‌های با ابعاد بزرگ‌تر (تلسکوپ‌های رادیویی در چین و سوئد) اهمیت بیشتری در مشاهدات دارند.

طبق مشاهدات سه‌ساله، جریان‌های نسبیت- خروج جریان باریک ذرات نزدیک به‌سرعت نور- تأییدشده است. ستاره‌شناسان امیدوارند که بتوانند درک بهتری از نابود شدن یک ستاره توسط سیاه‌چال داشته باشند و همچنین به چگونگی پاسخ یک جریان تازه شکل‌گرفته به شرایط نسبیت پی ببرند .