دست مصنوعی توانایی حس کردن را به بیماران باز می گرداند

دست مصنوعی توانایی حس کردن را به بیماران باز می گرداند
دست مصنوعی توانایی حس کردن را به بیماران باز می گرداند

دارپا قول اندام‌های مصنوعی با قابلیت تولید حس‌های واقعی را داده بود و به نظر می‌رسد که در حال عمل کردن به قول‌های خود است. محققان این موسسه موفق شدند دستی مصنوعی را آزمایش کنند که به شخص آزمایش‌شونده احساسی «نزدیک به احساس واقعی» لمس کردن را منتقل می کند.

این بیمار قادر بود که تشخیص دهد دانشمندان چه زمانی و در حال لمس کردن چه انگشتی از این دست مصنوعی هستند و حتی وقتی که سعی کردند بیمار را با لمس کردن همزمان دو انگشت فریب دهند نیز آزمایش به خوبی عمل کرد.

کلید این اختراع، تولید دستی با قابلیت کنترل توسط ذهن است که به موتورهایی با قابلیت تشخیص فشار مجهز است و این موتورها به صورت مستقیم به مغز بیمار متصل شده‌اند، زمانی که این دست چیزی را لمس می‌کند، سیگنال‌های الکتریکی، که بسیار شبیه به لمس شدن دست واقعی هستند، به مغز فرستاده می‌شوند.

هنوز کار زیادی باید روی این دست انجام شود تا احساسی واقعی را به شخص استفاده کننده از آن وارد کند. این سنسورها کل این دست را پوشش نمی‌دهند و چیزهایی مانند گرما یا دیگر عواملی که موقع لمس کردن یک شی برای شما مهم است را اندازه‌گیری نمی‌کنند. با این حال اختراع این دست قدمی بزرگ رو به جلو است.

با نهایی شدن این اختراع خیلی از افراد قطع عضو شده یا فلج می‌توانند از توانایی‌هایی که روزی صاحب آن‌ها بودند دوباره استفاده کنند.

engadget