آمار اینستاگرام

رشد سریع اینستاگرام؛ تعداد کاربران این شبکه ی اجتماعی از 600 میلیون نفر گذشت

رشد سریع اینستاگرام؛ تعداد کاربران این شبکه ی اجتماعی از 600 میلیون نفر گذشت

رشد کاربران اینستاگرام بعد از رسیدن به 500 میلیون نه تنها متوقف نشده، بلکه سرعت آن بیشتر هم شده است. مدیران این شبکه ی اجتماعی امروز اعلام کرده اند...