آمریکایی

دیجی فکت: ۴۴ نکته درباره ی زبان انگلیسی

۱ـ ۱ میلیارد نفر در تمام دنیا به زبان انگلیسی صحبت میکنند که این یعنی ۱ نفر از ۷ نفر در تمام دنیا. ۲ـ ۸۰٪ اطلاعات ذخیره شده بر روی...