آژانس امنیت ملی آمریکا NSA

آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایمیل‌های شهروندان این کشور را متوقف می‌کند

آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری اطلاعات از ایمیل‌های شهروندان این کشور را متوقف می‌کند

مهم نیست که با استفاده از ایمیل شخصی خود اطلاعات محرمانه و مهم ارسال می‌کنید یا مسائل روزمره را با دوستانتان رد و بدل می‌کنید، این مساله که آژانس...