آگاهی

دانشمندان قسمتی از مغز که هوشیاری به آن مربوط است را پیدا کردند

دانشمندان قسمتی از مغز که هوشیاری به آن مربوط است را پیدا کردند

شما در حال خواندن این مطلب هستید. بله، چشم های شما تصاویر ورودی را به محرک های الکتریکی تبدیل می کنند، این محرک ها توسط اعصاب نوری به قشر...