آیفون 4

آیفون 4 درون آب

آیفون 4 پس از ماندگاری 18 ماهه در اعماق دریاچه، سالم پیدا شد!

همه ما تقریباً با احساس بدی که هنگام افتادن گوشی به روی زمین و یا حتی بدتر از آن، افتادن گوشی درون آب، به صاحب آن دست می‌دهد آشنا...