آیفون 7 رایگان

مردی برای دریافت رایگان آیفون 7، نام خود را به آیفون 7 تغییر دارد!

مردی برای دریافت رایگان آیفون 7، نام خود را به آیفون 7 تغییر داد!

برای دریافت یک آیفون 7 رایگان حاضرید تا کجا پیش بروید؟ یک کمپانی کامپیوتری در اوکراین، وعده داد به 5 نفر اولی که نام خود را به صورت قانونی...