ارز مسافرتی

ارز مسافرتی حذف شد

ارز مسافرتی به طور کلی حذف شد!

با تصمیم جدید بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شد. از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد نیاز خود را از طریق...