امکانات اینستاگرام

اینستاگرام مدیریت نظرات را به صفحات تجاری می آورد

اینستاگرام مدیریت نظرات را به صفحات تجاری می‌آورد

اینستاگرام به کاربران اجازه می‌دهد در شرایط خاص بر نظرات صفحه خود نظارت داشته باشند و آن‌ها می‌توانند نظراتی که زیر عکس‌هایشان ثبت شده را حذف کنند و یا...