اندرودی ان

سوندار پیچای: شاید نام اندروید بعدی با استفاده از یک نظر سنجی مردمی انتخاب شود

سوندار پیچای: شاید نام اندروید بعدی با استفاده از یک نظر سنجی همگانی انتخاب شود

در حالی که به تازگی گوگل از اندروید N صحبت کرده است، بدیهی است برای دانستن نام نهایی این سیستم عامل بسیار زود باشد، اما اینطور که پیداست خود گوگل هم...