اچ تی سی سالسا

گوشی های فیسبوکی را به خاطر دارید؟ نگاهی به اچ تی سی سالسا و اچ تی سی چاچا

گوشی های فیسبوکی را به خاطر دارید؟ نگاهی به اچ تی سی سالسا و اچ تی سی...

از زمانی که فیسبوک فراگیر شد تا به امروز همیشه نیاز به گوشی های فیسبوکی نیز مطرح بوده است. در سال 2011 اچ تی سی برای پاسخ به این...