اینترنت نسل 4

نسل چهارم اینترنت

تعداد مشترکین نسل چهارم اینترنت موبایل با رشدی 200 درصدی مواجه شده است

وحید یزدانیان – رئیس دانشکده پست و مخابرات- در کارگاه بین المللی «توسعه نقشه راه پهن باند بی‌سیم» که با همکاری دانشکده‌ی پست و مخابرات و اتحادیه‌ی جهانی مخابرات...