بالن اینترنتی گوگل

بالن اینترنت گوگل

پروژه بالن های اینترنت گوگل یک طرح دزدی است!

پروژه گوگل به نام Loon قرار است دسترسی به اینترنت، به‌وسیله یک بالن بزرگ شناور در هوا را برای کل جهان ممکن کند. این ایده به نظر خیلی بکر...