باور

آیا شما به کارهایی که انجام می‌دهید باور دارید؟

آیا شما به کارهایی که انجام می‌دهید باور دارید؟

اگر می‌خواهید زندگی موثر و مفیدی داشته باشید، یک شرط است که باید رعایت کنید: شما باید به آنچه انجام می‌دهید باور داشته باشید. شاید باور داشتن به کارهایی که...