برنامه Record the Earth

با Record the Earth در تحقیقات زیست محیطی مشارکت داشته باشید

با Record the Earth در تحقیقات زیست محیطی مشارکت داشته باشید

در حالیکه فکر و ذهن اغلب مردم درگیر پیدا کردن پوکمون ها است، اپلیکیشن جدیدی به نام Record the Earth منتشر شده که این امکان را در اختیار شما...