ماشین تبدیل ادرار به آب آشامیدنی؛ تازه‌ترین اکتشاف دانشمندان

ماشین خورشیدی تبدیل ادرار به آب آشامیدنی؛ تازه‌ترین اکتشاف دانشمندان

ایده بازیافت مواد زاید بدن به مواد مفیدتر چیز جدیدی نیست و حتی بیل گیتس سال گذشته در طرح جالبی حضور پیدا کرد که قطعات زاید بدن را به...