تبدیل ادرار به آب

ماشین تبدیل ادرار به آب آشامیدنی؛ تازه‌ترین اکتشاف دانشمندان

ماشین خورشیدی تبدیل ادرار به آب آشامیدنی؛ تازه‌ترین اکتشاف دانشمندان

ایده بازیافت مواد زاید بدن به مواد مفیدتر چیز جدیدی نیست و حتی بیل گیتس سال گذشته در طرح جالبی حضور پیدا کرد که قطعات زاید بدن را به...