تکلنولوژی Force Touch

ممکن است برای سال آینده، «Force Touch» تبدیل به یک استاندارد شود

ممکن است برای سال آینده، «Force Touch» تبدیل به یک استاندارد شود

در حال حاضر می توانیم Force Touch را یکی از تکنولوژی های مورد بحث این روزها بدانیم. اپل این قابلیت را ابتدا در ساعت هوشمند خود و سپس راهی...