خدمات اورژانس

اندروید حالا می‌تواند اطلاعات جغرافیایی شما را به اپراتور خدمات اورژانس بدهد

اندروید حالا می‌تواند اطلاعات جغرافیایی شما را به اپراتور خدمات اورژانس بدهد

وقتی به اورژانس تماس می‌گیرید، متصدی امور اورژانس قبل از ارسال نیروی امدادی باید از محل دقیق شما آگاهی پیدا کند، اما اگر در مکانی نا آشنا و غریب...