دست بند سلامتی مایکروسافت

مایکروسافت بند 2 با طراحی زیباتر در راه است

مایکروسافت بند ۲ با طراحی زیباتر در راه است

یک سالی از ارائه اولین نسخه مایکروسافت بند می گذرد و به نظر می رسد زمان آن رسیده که ردموندی ها نسخه دوم این دست بند را معرفی کنند....