رادیوم

ماری کوری دانشمند برجسته لهستانی چشم به دنیا گشود

امروز از دریچه تاریخ: ماری کوری دانشمند برجسته لهستانی چشم به دنیا گشود

انسانهای بسیاری در را پیشرفت علم و تکنولوژی رنج کشیدند و چه بسا بدون هیچ چشم داشتی حتی از سلامتی خود گذشتند تا به بشریت خدمت کنند. یکی از...