روبات مار شناگر

شکه نشوید؛ ربات‌ مار مانندی که در آب شنا می‌کند! [ تماشا کنید]

شوکه نشوید؛ ربات‌ مار مانندی که در آب شنا می‌کند! [ تماشا کنید]

شوکه نشوید اگر در آینده نزدیک ربات‌ مار مانندی را دیدید که در حال شنا در آب است! البته اگر قصد کشتن شما را نداشته باشد! به تازگی دانشمندان ربات‌...