ساعت بیدارباش

ساعت بیدارباش

با این ساعت بیدارباش بی رحم، بیدار شدن شما حتمی خواهد بود!

به تازگی یک ساعت بیدارباش جدید توسط کیک استارتر و با نام روگی معرفی گردیده است که  با بهره گیری از سنسور فشار جهت خاموش کردن، کاربر را وادار...