سلفی خطرناک

مرگ بر اثر سلفی گرفتن به پدیده ای جهانی تبدیل شده است

مرگ بر اثر سلفی گرفتن به پدیده ای جهانی تبدیل شده است

بنا بر گزارش جدیدی که منتشر شده، در طی 20 ماه گذشته 127 نفر در حالی که سلفی می گرفته اند کشته شده اند. 60 درصد کشته شده ها...