شب چهارشنبه اخر سال

چهارشنبه سوری از گذشته تاکنون

چهارشنبه سوری؛ آیین باستانی ایران زمین از گذشته تاکنون

امروز بر آن شدیم تا به مناسبت آخرین شب چهارشنبه سال کمی از دنیای تکنولوژی فاصله بگیریم و مروری داشته باشیم بر این آیین کهن؛ جشن چهارشنبه سوری. مراسم شب...