غرق

حادثه ای دیگر؛ مرگ 14 دانش آموز به هنگام ثبت سلفی!

حادثه ای دیگر؛ مرگ 14 دانش آموز به هنگام ثبت سلفی!

حوادث مرتبط با ثبت سلفی دیگر به یک آمار قابل توجه رسیده‌اند و همین موضوع دانشمندان را متقاعد کرده تا بیش از پیش به وابستگی افراد به فضای مجازی...