فردریک بارتولدی

مجسمه آزادی در ایالات متحده

امروز از دریچه تاریخ: مجسمه ی آزادی در ایالات متحده قد علم کرد!

شاید باور این موضوع سخت باشد که روزگاری کشور ایالات متحده آمریکا که اکنون یکی ار قدرت های جهان به شمار می آید، تحت استعمار بریتانیا قرار داشته است....