میدان مغناطیسی

تئوری جدید در مورد میدان های مغناطیسی که بشر را برای دستیابی به گداخت هسته ای نزدیکتر می کند. راکتور tokamak در پرینستون

تئوری جدید در مورد میدان های مغناطیسی که بشر را برای دستیابی به همجوشی هسته ای نزدیکتر...

محققین وزارت انرژی آمریکا و دانشگاه پرینستون تئوری جدیدی را در مورد پلاسما مطرح کرده اند که می تواند به دانشمندان در مورد تابش های خورشیدی و قدرت همجوشی...