نشانه‌های وجود ویروس در رایانه

نشانه های ویروسی شدن رایانه چیست

نشانه های ویروسی شدن رایانه چیست

ویروس رایانه‌ای، یک برنامه‌ است که خود به خود تکثیر می‌شود و از یک رایانه‌ به رایانه‌ی دیگر انتقال می‌یابد.  ویروس‌های رایانه ای درست مانند میکروبی که انسان‌ها را آلوده...