هوش تقویت شده

انسان‌هایی با هوش تقویت شده توسط تکنولوژی قدرتمندتر از هوش مصنوعی خواهند بود

انسان‌هایی با هوش تقویت شده توسط تکنولوژی، قدرتمندتر از هوش مصنوعی خواهند بود

در حالی که بیشتر توجه‌مان روی به وقوع پیوستن نوعی هوش مصنوعی پیشرفته متمرکز شده است، افراد کمی در مورد پتانسیل‌های هوش انسانی تقویت شده (IA) بحث می‌کنند. هنوز کسی...