ویلچر

بیست نوآوری در سال 2016 که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردند

بیست نوآوری در سال 2016 که دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردند

سال 2016 شاید از جنبه‌های مختلف سال بسیاری بدی بود، اما به هرحال شاهد اتفاقات خوبی هم در 12 ماه گذشته بوده‌ایم. برای مثال نوآوری‌های خوبی در زمینه تکنولوژی انجام...