پرفروشترین گوشی تاریخ

آیا می دانستید 1100 نوکیا، پرفروشترین گوشی تاریخ است؟

آیا می دانستید ۱۱۰۰ نوکیا، پرفروشترین گوشی تاریخ است؟

اگر با این پرسش که کدام گوشی در طول تاریخ بیشترین فروش را به خود دیده است مواجه شویم، بسیاری از ما بدون درنگ آیفون را به عنوان پاسخ...