کاهش فروش تبلت ها

فروش تبلت ها در 3 ماهه سوم سال با 12.6 درصد کاهش رو به رو بوده

کاهش فروش ۱۲٫۶ درصدی تبلت‌ها در ۳ ماهه سوم سال جاری

با بررسی های فروش که توسط سازمان IDC صورت گرفته، فروش تبلت ها برای چهارمین سه ماهه‌ی پی در پی با کاهش رو به رو گشته است. در سه...