یادگیری عمیق مایکروسافت

پیشرفت بزرگ مایکروسافت در زمینه هوش مصنوعی

پیشرفت بزرگ مایکروسافت در زمینه هوش مصنوعی

ابزارها و کدهای هوش مصنوعی ای که توسط دانشمندان و مهندسین ساخته می شود عموما از قابلیت یادگیری عمیق یا Deep Learning استفاده می کنند، یادگیری عمیق در ماشین...