یونسکو

تأسيس سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو)

امروز از دریچه تاریخ: تأسیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

وقتی که بشر پای در این دنیا نهاد، شاید هرگز فکر نمی کرد که جمعیت جهان چنین سرسام آور افزایش یابد. در چنین زمانی بود که انسان ها برای...
مجسمه آزادی در ایالات متحده

امروز از دریچه تاریخ: مجسمه ی آزادی در ایالات متحده قد علم کرد!

شاید باور این موضوع سخت باشد که روزگاری کشور ایالات متحده آمریکا که اکنون یکی ار قدرت های جهان به شمار می آید، تحت استعمار بریتانیا قرار داشته است....