Live Wallpaper

Material Islands: یکی از بهترین تصاویر پس زمینه زنده که باید امتحان کنید

می‌دانیم، تصاویر پس زمینه‌ی زنده می‌تواند در مقایسه با تصاویر پس زمینه‌ی عادی، عمر باتری دستگاه شما را کاهش دهد. اما این را هم می‌دانیم که تنها برای یک...