Stole

نقص نرم افزاری در ساعت اپل توجه دزدها را به خود جلب کرده است

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش قابلیت نرم افزارها و همچنین پیدایش نرم افزارهای ردیابی دستگاه، دزدها هم تمایل خود را برای ربودن ابزارهای هوشمند از دست داده اند. اما...