چهارشنبه 25 مرداد 1396

اولین نقشه ای که از کلمه آمریکا در آن استفاده شده

اولین نقشه ای که از کلمه آمریکا در آن استفاده شده
نقشه 509 ساله‌ای که برای اولین بار از کلمه ی آمریکا در آن استفاده شده است

راهنمای خرید

بررسی محصولات