آیامیدانیددرباره ی فقر

دیجی فکت: ۱۹ دانستنی درباره‌ی فقر؛ از بی پولی سیلوستر استالونه تا فقر جهانی

همه‌ی ما کم و بیش از اخبار فقر ومحرومیت در سراسر دنیا با خبر هستیم، حتی شاید عده‌ای از این افراد در همسایگی ما باشند، متاسفانه این معضل قربانی...