آرشیو

هرف کلی سازمان

امروز از دریچه تاریخ: تأسیس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)

وقتی که بشر پای در این دنیا نهاد، شاید هرگز فکر نمی کرد که جمعیت جهان چنین سرسام آور افزایش یابد. در چنین زمانی بود که انسان ها برای حفظ صلخ و امنیت در جهان به فکر راهکارهایی افتادند. یکی از فعالیت…
ادامه مطلب ...
>