سیل

این گلخانه با پایه های خود از خطر سیل در امان است

این گلخانه با پایه های خود از خطر سیل در امان است

وقتی اریکا و پیتر، دو میانسال بریتانیایی، برای پنجمین بار در سال 2014 از سیل و خرابی های آن رنج بردند، به فکر راه حلی افتادند. آن ها آنقدر...