کشتی تایتانیک

دیجی فکت؛ 10 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد تایتانیک

دیجی فکت؛ 10 حقیقت کمتر شنیده شده در مورد تایتانیک

تایتانیک کشتی بخار بزرگی بود که 269 متر طول، 28 متر پنها و 53.3 متر ارتفاع داشت. این کشتی 52 هزار تَنی که به عنوان اولین سفر خود از...