بخش رسمی

من نویسنده اخبارهای رسمی وب سایت دیجی رو هستم، اخباری که مهر تایید شرکت اصلی را بر روی خود دارد. این نوع اخبار از طریق شرکت‌ها به دست دیجی رو می‌رسد و یا در مراسم‌های رسمی با حضور دیجی رو تهیه می‌شود.
118 مقالات