آزاده رضاپور

آزاده رضاپور با اینکه در رشته مهندسی مدیریت درس خونده ولی عاشق ادبیات و طبیعته. اما با این حال، هر از گاهی به دنیای تکنولوژی سری میزنه و دست به قلم میشه
207 مقالات